Առողջապահական ծախսերի ընդհանրացված ցուցանիշներ (2006-2016)
Նշեք ձեր ընտրածները և ընտրեք աղյուսակը և ֆայլի ֆորմատը . Նշման հուշումներ

Աստղանիշով նշված փոփոխականների համար դուք պետք է ընտրեք առնվազն մեկ արժեք:

Ցուցանիշներ Ընտրեք նվազագույնը մեկ արժեք

Ամբողջ 12 Ընտրված

Որոնել

տարի Ընտրեք նվազագույնը մեկ արժեք

Ամբողջ 11 Ընտրված

Որոնել


Ընտրված տվյալների վանդակների քանակը՝(թույլատրված առավելագույն քանակն է)

Էկրանին ներկայացումը սահմանափակվում է 1,000 տողով և 30 սյունակով


Ընտրված վանդակների թիվը գերազանցում է թույլատրված մաքսիմումը 100,000
Հետադարձ կապ

Տեղեկատվություն

Միավոր
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Կոնտակտային տվյալներ
Առողջապահության ազգային հաշիվների կենտրոն, ՀՀ ԱՆ Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ, ՀՀ, 0051, ք.Երևան, Կոմիտասի փ. 49/4, Հեռ.՝ +374 10 23-90-41, Էլ. փոստ՝ info@nih.am
Վերջին թարմացումը
17.02.2017
Ստեղծման ամսաթիվ
04.05.2017
Աղբյուր
Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ, www.nih.am
Մատրիքս
Per cap
Ծանոթագրություններ

Տողատակի ծանոթագրություններ

2014 և 2015 թվականի առողջապահական ծախսերը հաշվելիս օգտագործվել է ԱՀԿ կողմից մշակված նոր մեթոդաբանություն (ԱՀՀ 2011) , ըստ որի տնային տնտեսության ծախսերը հաշվարկվում են հիմնվելով Հայաստանի ազգային հաշիվների համակարգի մեթոդաբանության համաձայն Համախառն ազգային տնօրինվող եկամտի (Վերջնական սպառում) կառուցվածքում տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի ցուցանիշի վրա` տոկոսային համադրությամբ: Վերջինս ստացվում է ԱՎԾ կողմից տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքներից՝ վերցնելով տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական սպառողական ծախսերի կառուցվածքում առողջապահական ծախսի տեսակարար կշիռը՝ հաշվարկված ըստ Ըստ նպատակների անհատական սպառման դասակարգչի (COICOP):